Organizing Committee

1. Takayuki Okazaki (Secretary)
2. Shiro Kayano
3. Masahiro Koizumi
4. Keiko Sasaki
5. Akemi Shimada (Chair)
6. Yuji Shimizu
7. Koji Yuuki (Vice-Chair)